1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Excellent Stables worden gesloten met klanten, natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna te noemen: klant), omtrent het huren van boxen voor het stallen van paarden met bijkomende leveringen van voer, overige diensten en gebruik van de accommodatie. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “paarden” dient hieronder eveneens “pony’s” begrepen te worden.

1.2 Indien de klant de, op grond van de overeenkomst door Excellent Stables geleverde faciliteiten, door anderen zoals gezinsleden, familieleden, vrienden of kennissen, dan wel mede door die anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de klant volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan, waaronder de strikte naleving door die anderen van de verplichtingen welke de klant heeft op grond van de overeenkomst, conform deze algemene voorwaarden, volgens de wet en volgens de redelijke uitleg van de overeenkomst.

1.3 Bij het aangaan van de overeenkomst met de klant worden deze algemene voorwaarden door Excellent Stables aan die klant ter hand gesteld en worden deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk door die klant aanvaard en akkoord bevonden door ondertekening van de overeenkomst.

1.4 Personen die zich anders dan in het kader van een met Excellent Stables gesloten overeenkomst ophouden op het terrein van Excellent Stables worden genoegzaam gewezen op het bestaan en de inhoud van deze algemene voorwaarden, middels publicatie op de toegangspoort, en verklaren zich daarmee bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.

2 Akkoordverklaring

2.1 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt bij het aangaan van de overeenkomst aan de klant ter hand gesteld.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.

3 Aansprakelijkheid

3.1 De klant die een paard berijdt en/of begeleidt en/of africht, althans op- en

afzadelt en/of verzorgt in de ruimste zin van het woord, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de risico’s die hieraan zijn verbonden en verklaart dat, indien het betreffende paard op welke wijze schade veroorzaakt deze voor volledige rekening komt van de Klant. Artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek blijft hiermee buiten toepassing.

3.2 Excellent Stables en haar medewerk(st)ers/stagiar(es) kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. Het stallen en/of achterlaten van eigendommen komt volledig voor eigen risico voor de klant.

3.3 Alle klanten waarmee Excellent Stables één of meerdere overeenkomsten heeft gesloten, alsmede eenieder die zich ophoudt op het terrein van Excellent Stables en eenieder die daar een paard stalt, berijdt, begeleidt, africht en/of verzorgt:

 • doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen, dieren of eigendommen zijn Excellent Stables en haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk.
 • vrijwaart Excellent Stables en haar medewerkers van aanspraken door overige klanten.
 • dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en ongevallenziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren.
 • is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aan eigendommen van Excellent Stables en voor alle aan klanten toegebrachte schade.
 • geeft onherroepelijk aan de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud van deze algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

3.4 Voor zover op Excellent Stables enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust en zou komen vast te staan dat Excellent Stables gehouden is enige schade te vergoeden, welke dan ook en door welke oorzaak dan ook, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Excellent Stables ter zake gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

4 Algemene uitgangspunten

4.1 Excellent Stables is dagelijks geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur. Excellent Stables behoudt zich het recht de openingstijden te wijzigingen.

4.2 In geval u met uw paard weg moet of weg bent (bijvoorbeeld naar een dierenarts of –kliniek of wedstrijd) en u voor openingstijd weg moet, of niet voor sluitingstijd terug kunt zijn, meld u dit aan Excellent Stables en kijken we naar een passende regeling.

4.3 Roken is verboden op het terrein van Excellent Stables.

4.4 U dient zich in en/of rondom de accommodatie rustig te gedragen.

4.5 U dient op een correcte wijze met uw paard om te gaan.

4.6 De eigenaar van het paard is verplicht om het paard ten minste 1 keer per 12 maanden in te laten enten tegen influenza en tetanus en het paard regelmatig te ontwormen.

4.7 Afwijkende lichamelijke condities van het paard (medicijnengebruik, allergieën, e.d.) dienen te worden vermeldt. Eventuele stalgebreken van het paard worden gemeld aan het stalmanagement.

4.8 Het meenemen van uw hond is toegestaan mits deze is aangelijnd. Indien uw hond voor overlast zorgt dan wel uw hond niet gehoorzaam is, dan dient u uw hond terug in uw auto te plaatsen. Tijdens het verzorgen en beweging geven van uw paard dient u uw hond niet los te laten lopen. Hondenuitwerpselen behoren te worden opgeruimd.

4.9 Tijdens algemene feestdagen mest Excellent Stables niet uit en gaan de paarden niet in de wei/paddock.

4.10 Aanwijzingen van Excellent Stables en van door Excellent Stables aangewezen beheerders dienen door iedereen te worden opgevolgd.

4.11 Het reglement is van toepassing op alle klanten, paardeneigenaren, berijders, instructeurs en andere bezoekers van Excellent Stables en kan periodiek worden herzien door Excellent Stables. In geval van aanvullingen en / of aanpassingen zal Excellent Stables alle betrokkenen hiervan voorafgaand aan de nieuwe ingangsdatum op de hoogte stellen.

4.12 Beslissingen aangaande alle niet in dit reglement beschreven situaties vallen onder de discretionaire bevoegdheid van Excellent Stables, daar waar redelijkerwijs mogelijk in overleg met de betrokkenen.

5 Gebruik van accommodatie en faciliteiten

5.1 Alle ruimtes dienen door de gebruikers ervan netjes te worden gehouden.

5.2 Eenieder zorgt dat voor zijn/haar box de emmers netjes klaar staan en het er verder opgeruimd is.

5.3 Paarden mogen alleen aan uw eigen box worden vastgezet, mits onder toezicht maar niet bij drukte. Poetsen kan ook in de box of op de daarvoor bestemde poetsplaatsen.

5.4 De hoeven moeten worden uitgekrabd voordat u met uw paard de box uitgaat.

5.5 Als uw paard buiten de box heeft gemest (inclusief in één van de rijbanen, stapmolen, longeercirkel) dient u dit direct in de daarvoor bestemde kruiwagen of poepbak te deponeren.

5.6 U dient uw rommel op te ruimen en te vegen waar u rommel heeft gemaakt, voor- en nadat u uw paard beweging geeft / heeft gegeven. Dit geldt ook voor de poets- / wasplaatsen. Afval kunt u in de daarvoor bestemde bakken en / of containers deponeren.

5.7 U zorgt zelf voor een gediplomeerd hoefsmid. Uw hoefsmid mag uw paard alleen op de daarvoor bestemde plaats(en) bekappen en beslaan. Deze plaats(en) dienen direct na gebruik opgeruimd en aangeveegd achtergelaten te worden.

5.8 Het is niet toegestaan uw paard onbeheerd buiten de box achter te laten. Dit geldt zowel voor de poets- / wasplaatsen als longeercirkel en paddocks.

5.9 Let er bij het verlaten van uw box, de stapmolen, de longeercirkel en de paddocks op dat deze goed zijn afgesloten. Voor alles geldt dit zowel met als zonder paard.

5.10 In geval u uw paard uit de stapmolen haalt: de molen weer aanzetten als er nog 1 of meerdere paarden instaan. De molen dient u uit te zetten als u uw paard er als laatste uithaalt.

5.11 Laat buitenverlichting (bijvoorbeeld stapmolen, longeercirkel en paddocks) en overige niet centraal bediende verlichting niet onnodig branden. Laat water niet onnodig lopen.

5.12 In de rijbanen en in de longeercirkel mag het paard niet worden losgegooid. In de rijbanen mag niet worden gelongeerd. Losgooien in de paddocks.

6 Rijden en andere rijbaanregels

6.1 Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.

6.2 In het belang van ieders veiligheid is bellen te paard verboden.

6.3 Wanneer er gereden wordt, dient rond en in de nabijheid van de rijbanen rust te heersen.

6.4 Zorg voor een correcte en juiste optoming van uw paard.

6.5 Het rijden met een goedgekeurde veiligheidshelm die voldoet aan de geldende veiligheidseis is te allen tijde verplicht (te paard, zowel binnen als buiten de rijbanen). Ook zijn rijlaarzen of jodphurs i.c.m. chaps verplicht

6.6 Tijdens het rijden op de rijbanen dienen de hieronder geldende rijbaanregels gevolgd te

worden:

 • bij het rijden is een goed passende veiligheidshelm verplicht.
 • bij het rijden dienen de rijlaarzen / schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
 • bij het rijden dienen alle berijders rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, waarbij schoenen gecombineerd dienen te worden met chaps.
 • bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
 • het voornemen om in- of uit de rijbaan te gaan, moet duidelijk worden aangekondigd.
 • stilstaan op de hoefslag is niet toegestaan.
 • de combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (elkaar passerende combinaties houden dus rechts).
 • degene die een snellere gang heeft en / of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.

6.7 Instructie door een eigen, gediplomeerde instructeur is op de accommodatie toegestaan. Voordat de instructeur zijn of haar eerste les verzorgt bij Excellent Stables dient hij / zij zijn of haar originele diploma(‘s) te laten zien aan Excellent Stables; Excellent Stables maakt hiervan een kopie voor haar eigen administratie. De instructeur dient gebruik te maken van een headset.

6.8 De lestijd dient u te reserveren via het daartoe beschikbare reserveringsbord. Bij het niet doorgaan van een les, dient u de reservering hiervoor vooraf weer vrij te geven. Er mogen maximaal 2 privélessen op dezelfde tijd per rijbaan gegeven worden; in dat geval is het verplicht dat berijders en instructeurs van een headset gebruikmaken.

6.9 Tijdens privéles mag er door andere berijders vrij worden gereden. De rijbaanregels blijven onverkort van toepassing.

6.10 Behoudens de instructeur en de berijder die aan een les deelneemt mag niemand zich met de gang van zaken in de les bemoeien tenzij het paard niet correct wordt behandeld. In dat geval zal Excellent Stables instructeur en berijder aanspreken.

7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Iedere 16e van de maand, wordt de factuur van de daarop volgende maand verstuurd.  Deze dient betaald te zijn voor aanvang van de nieuwe maand.

7.2 Bij beëindiging van de stalling geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand, opzegging geschiedt telkens tegen het einde van de nieuwe kalendermaand (N.B.: mocht u besluiten eerder weg te gaan dan het einde van de maand, dan vindt er geen restitutie plaats). Dit geldt ook indien Excellent Stables de stalling van uw paard beëindigd, tenzij voor Excellent Stables zwaarwegende redenen voor beëindiging bestaan. Wanneer alle verschuldigde rekeningen zijn betaald mag het paard meegenomen worden. Bij tijdelijke afwezigheid van uw paard, langer dan 1 maand rekenen wij reserveringskosten voor het aanhouden van uw box. Deze zijn € 200,00 per maand. Indien u uw paard tijdelijk op vakantie laat gaan, dient u dit 1 maand vooraf door te geven. Uitzondering is een plotselinge opname in een kliniek.

7.3 De kosten verbonden aan veterinaire behandeling, medicamenten, hoefsmid, keuring, paardentandarts, verzekering, transport van het paard e.d. zijn voor rekening van de eigenaar van het paard.

7.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, of stornering van een betaling, is naast de wettelijke rente een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van EUR 150,00, welk bedrag enkel kan worden beschouwd als een tegemoetkoming in de incassokosten, onverminderd het recht van Excellent Stables om vergoeding te eisen van alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.

8 Geschillen

8.1 Op elke Overeenkomst tussen Excellent Stables en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen Excellent Stables en de klant uit hoofde van een overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door een bevoegde rechter.

Tot slot

Waar veel paarden zijn, zijn veel mensen. Waar veel mensen zijn, wordt veel gesproken en besproken. Wij vragen u daarom altijd rekening te houden met elkaar; we komen tenslotte voor hetzelfde doel: onbezorgd en in alle rust ontspannen kunnen genieten van paarden en de hippische sport. Dit neemt niet weg dat er toch wel eens problemen zouden kunnen ontstaan. Kom gerust naar ons toe, als u ergens problemen mee heeft, dan kunnen wij daarvoor samen naar een bevredigende oplossing zoeken.

Versie 1-7-2019 te Baexem.

Kasteelweg 8, 6095ND Baexem – hhghendriks@gmail.com – 06-55571089

KvK: 71471715         BTW: NL858728692B01       Bankrekeningnummer: NL86RABO0329985329